Město Kryry
Město Kryry

Informace v souvislosti s onemocněním COVID-19

Očkovací centrum v Podbořanech

je v provozu od 1. dubna 2021, přičemž registrovat se do něj je možné již nyní. V případě zájmu o očkování postupujte, prosím, výhradně podle níže uvedených informací. Děkuji všem za pomoc v této věci, která usnadní přístup občanů nejen Podbořan, ale celého Podbořanska k očkování.

 

OČKOVACÍ MÍSTO PODBOŘANY - registrace 

Od 01.04.2021 bude spuštěn provoz Očkovacího místa v Podbořanech. Registrace je možná pouze elektronicky prostřednictvím formuláře umístěného na portálu Centrálního rezervačního systému Ministerstva zdravotnictví ČR https://reservatic.com/ockovani, případně na telefonní lince  1 2 2 1.

 

Tel. kontakt  na očkovací místo: 773 302 867 (v provozu od 1.4.2021)

 

Pokud se z nějakého závažného důvodu nemůžete sami zaregistrovat  (nemáte k dispozici připojení k internetu, nemáte ani nikoho blízkého, kdo by Vám mohl pomoci), poté Městský úřad  Podbořany nabízí pomoc. Registrace na očkování bude provedena  prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Pro registraci musí občan poskytnout své osobní údaje a kontaktní telefonní číslo. Pokud máte zájem o tuto pomoc, volejte prosím:

Městský úřad Podbořany

Odbor soc. věcí a zdravotnictví

 

Tel.  415 237  508   nebo   777 214 335

        415 237  516   nebo   777 214 105 

po – pá  8:00 – 11:30 a 12:00 - 14:30

Prodloužení nouzového stavu

Vláda na mimořádném jednání v pátek 26. března 2021 rozhodla na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna včetně. Zároveň do stejného data prodloužila i všechna dosud platná krizová opatření.
 

Důvodem prodloužení nouzového stavu je přetrvávající nepříznivá epidemická situace. Ačkoli v posledních dnech došlo k mírnému poklesu nárůstu nových pozitivně testovaných osob na covid-19 i počtu těžce nemocných pacientů v nemocnicích, vzhledem ke stále velmi vysokým hodnotám je důležité, aby epidemie byla i v dalších týdnech brzděna přísnými protiepidemickými opatřeními a pokračoval současný trend poklesu.

Vláda proto současně prodloužila platnost všech dosud platných krizových protiepidemických opatření, a to rovněž do 11. dubna. K jediné změně došlo u opatření omezujícím volný pohyb osob obyvatel mezi 21. hodinou a 5. hodinou ranní, přidala mezi výjimky cesty na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účast na něm. Tato výjimka bude platit jen ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21.00 do 23.59 hodin.

 

Očkování proti COVID-19

Informace převzaté s www.podborany.cz (pověřený úřad) v souvislosti s možností očkování v Podbořanech.

https://www.podborany.net/mesto-1/informace-covid-19/vyjadreni-k-registraci-do-ockovaciho-centra-1828cs.html

 

 

 

Výsledky mimořádného jednání vlády 18. března 2021 v souvislosti s nemocí COVID-19

 

Vláda na svém jednání dne 18.3.2021 přijala nová krizová opatření která budou platit

od 20.3.2021, resp. od 22.3.2021 a 30.3.2021.

Plné texty krizových opatření naleznete zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-18--brezna-2021-187338/

Nařízení vlády

Vláda dne 26.2.2021 s účinností od 28.2.2021 do 28.3.2021 vyhlásila nouzový stav.

Současně s vyhlášeným nouzovým stavem dochází od 1.3.2021 na dobu tří týdnů 

k následujícím omezením občanů:

- povinnost nosit všude na zastvěném území obce chirurgickou roušku,

- na místech s vyšší koncentrací lidí nosit respirátor FFP2/KN95, to platí

zejména v prodejnách, provozovnách a dopravě,

- od 1.3.2021 jsou zvařeny všechny školy, školky, dětské skupiny,

- otevřené zůstanou prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé prodejny novin a tabáku,

- dochází také k omezení pohybu mezi okresy.

Všechny nařízení vlády je možné shlédnout zde: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-26

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstva zdravotnictví ČR jako správního úřadu příslušného podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje od 25.2.2021 00:00 hod. používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

 • v prodejnách
 • v provozovnách služeb 
 • ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče 
 • v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě
 • na mezinárodních letištích
 • v prostředcích veřejné dopravy
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti
 • povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, ty ale musí na těchto místech nosit minimálně chirurgickou roušku

Více informací zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimořádné-opatřen%C3%AD-–-nošen%C3%AD-ochranných-prostředků-dýchac%C3%ADch-cest-s-účinnost%C3%AD-od-25.-2.-2021-do-odvolán%C3%AD.pdf

 

 

Vláda České republiky dne 14.2.2021 schválila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky 

NOUZOVÝ STAV 

na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů.

 

více informací zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nouzovy-stav-0125.pdf

Jednotlivá krizová opatření jsou uvedena na následujícím odkazu: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-14-unora-2021-186625/ 

Nová opatření schválená Vládou České republiky dne 28.1.2021 platná od soboty 30.1.2021 do neděle 14.2.2021

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

 2. výkonu povolání,

 3. výkonu činností sloužících k zajištění

  1. a)  bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

  2. b)  ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,

  3. c)  veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

  4. d)  služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

 4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,

 5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,

 6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření,

 7. cest zpět do místa svého bydliště;

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

 1. cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,

 2. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

 3. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

 4. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

  1. a)  bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

  2. b)  ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické

   činnosti,

  3. c)  individuální duchovní péče a služby,

  4. d)  veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

  5. e)  služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

  6. f)  veterinární péče,

 5. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

 6. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,

 7. cest za účelem vycestování z České republiky,

 8. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,

 9. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

 10. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,

13. účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem IV,

 1. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI,

 2. cest zpět do místa svého bydliště;

 

Více informací zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/volny-pohyb-0079.pdf

 

 

PES - protiepidemický systém - přijetí krizového opatření v souvislosti s nemocí COVID

Vláda vyhlásila od neděle 27. prosince 2020  5. stupeň PES v něm budou otevřeny jen potraviny, lékárny a drogerie a opět platí zákaz nočního vycházení od 21 hodin do 5 ráno.

 

Více informací zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/volny-pohyb-1375.pdf

PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021. Na svém mimořádném jednání 23. prosince 2020 schválila vláda – podle čl. 6 odst. ... 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky – prodloužení nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o dalších 30 dnů, tedy do 22. ledna 2021.
 

Nová opatření schválená Vládou České republiky dne 14.12.2020 platná od pátku 18.12.2020:

 

Omezení pohybu osob

 • Platí zákaz shromažďování více než 6 lidí ve vnitřních i venkovních prostorech.
 • Zákaz pohybu od 23:00 do 5:00.
 • Zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.

Obchody a služby

 • Obchody zůstávají otevřené bez ohledu na velikost a sortimentu s omezením maximálně 1 zákazník na 15 metrů čtverečních a zavřeno o všechny vánoční svátky.
 • Otevřena jsou kadeřnictví či kosmetické služby či solária.
 • Zavřeny jsou bazény, fitness centra či wellness centra.

Restaurace a ubytovací služby

 • Restaurace a jiná stravovací zařízení jsou uzavřeny.
 • Otevřeno může být pouze výdejové okénko a to od 5:00 do 23:00.
 • Z okénka se nemohou prodávat alkoholické nápoje k okamžité konzumaci na ulici.
 • Ubytovací služby jsou uzavřeny.
 • Herny a kasina jsou uzavřeny.

Svatby pohřby

 • Svateb a pohřbů se může účastnit maximálně 20 lidí.
 • Kostely mohou být zaplněny pouze do 20 procent své kapacity.

Návštěvy v zařízeních sociálních služeb

 • Návštěvy jsou povoleny avšak musí na místě absolvovat test.
 • Při návštěvě musí mít lidé nasazený respirátor.

Sport

 • Zavřená musí být všechny vnitřní sportoviště pro amatérský sport.
 • Venku mohou sportovat skupiny maximálně o šesti lidech.
 • Mohou být otevřeny lyžařské areály.

Muzea, galerie

 • Muzea, galerie, výstavy, veletrhy či hrady a zámky musí být zavřeny.
 •  Zoo a botanické zahrady musí být uzavřeny.

Více informaci naleznete zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady--14--prosince-2020-185630/

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR

antigenní testování od 18.12.2020 zdarma pro všechny občany ČR

Místa odběru - antigenní testování

 

·     Ústecký kraj – ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ

o  Lužická nemocnice a poliklinika, a. s., v insolvenci  Antigenní testování

o  PREVEDIG medical - Krupka  Antigenní testování

o  MUDr. Vratislav Prejzek s.r.o.  Antigenní testování

o  VIDIA-DIAGNOSTIKA Most  Antigenní testování

o  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  Antigenní testování

o  Nemocnice Děčín  Antigenní testování

o  Nemocnice Most, o.z.  Antigenní testování

o  VIDIA-DIAGNOSTIKA Chomutov  Antigenní testování

o  Nemocnice Litoměřice, a.s.  Antigenní testování

o  Nemocnice Chomutov o.z.  Antigenní testování

o  Nemocnice Kadaň - sportovní hala  Antigenní testování

o  Nemocnice Teplice, o.z.  Antigenní testování

o  Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - ÚL  Antigenní testování

o  Nextclinics Štětí  Antigenní testování

o  Nemocnice Žatec, o.p.s.  Antigenní testování

    

více infomací zde:  https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-18-12-2020-do-15-1-2021.pdf

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. prosince 2020 č. 1290 o přijetí krizového opatření

ke stažení zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201207-1290.pdf

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264

ke stažení zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-1264.pdf

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření

ke stažení zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/hromadne-akce-1262.pdf

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s COVID do 12.12.2020

 

Vláda České republiky podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 12. prosince 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., a prodloužený usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108, vyhlášeným pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 19. listopadu 2020 č. 1353;

Více informace zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/JMIKBVJS6JIC

                                https://apps.odok.cz/attachment/-/down/JMIKBVJS6LUX

Nařízení vlády platná od 18.11.2020 do 20.11.2020

Obchody

V obchodech bude od středy 18.11. 2020 platit omezení počtu nakupujících. Jeden člověk pro sebe bude muset mít prostor 15 metrů čtverečních.

Restaurace

Stravovací zařízení mohou mít otevřené výdejní okénka déle, dosavadní interval se prodlužuje o dvě hodiny na 05:00 až 21:00.

Služby

Nově mohou být otevřené psí a kočičí salóny. Kadeřnictví a holičství zůstávají i nadále ZAVŘENÁ.

Volný pohyb

Na svatbách, pohřbech či bohusložbách je od středy 18.11.2020 povoleno nově 15 lidí.

Nově je povoleno sportování na venkovních sportovištích.

Více informací zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-465

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

 

Provoz mateřských škol

—Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel.

—Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 

Provoz základních škol

—Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.— Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

—Žá́ci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Více informací zde: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

Prodloužení nouzového stavu

 

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1108 bylo rozhodnuto o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 20. listopadu 2020.

 

Více zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nouzovy-stav-1108.pdf

Usnesení vlády ze dne 26.10.2020

 • Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 23:59 hod., zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 4:59 hod. s výjimkami viz. usnesení č. 1102 níže.

 

 • Vláda s účinností od 28. října 2020 00:00 hodin do 3.11.2020 23:59 hodin zavádí krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách od pondělí do soboty od 20:00 do 6:00 hodin a zákaz maloobcohdního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách po celou neděli viz. usnesení č. 1103 níže.

 

Usnesení č. 1102: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob 

Usnesení č. 1103: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 8. října 2020 č. 995 o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

 1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech,

 2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek,

 3. dále:

  • provoz heren a kasin,

  • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,

   kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách a akcí podle bodu II/2,

  • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

  • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,

  • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let

   zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,

II. omezuje

 1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že

 2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,

 3. účast na bohoslužbě tak, že se účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, 

 4. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat stanovená pravidla,

 5. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,

 1. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 

 2. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen aprovozoven služeb, svýjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat vnich nejvýše ve skupinách po dvou osobách,

III. zrušuje usnesení vlády ze dne 30. září 2020 č. 958, vyhlášené pod č. 392/2020 Sb.

Přesné znění vládního usnesení naleznete zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-c-995-ze-dne-8-10-2020-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-9-do-11-rijna-2020.pdf

Nouzový stav od pondělí 5.10.2020

Usnesení vlády: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4WF6

 

Od pondělí 5.10.2020 platí zákaz hromadných akcí

Ve vnitřních prostorách se může hromadných akcí účastnit maximálně 10 osob.

Ve vnějších prostorách se může hromadných akcí účastnit nejvýše 20 osob.

Výjimky:

- soudní procesy,

- jednání zastupitelstev obcí,

- pracovní kolektivy,

- členové jedné rodiny,

- budou fungovat bazény, akvaparky i posilovny, nejde v tomto případě o hromadné akce,

- bohoslužby – může se jich účastnit až 100 lidí, nesmí se na nich zpívat.

Restaurace

U jednoho stolu bude moci být maximálně šest osob.

Nakupování v obchodech se tato opatření nijak nedotknou.

Sport

Utkání v registrovaných sportech mohou probíhat na všech úrovních bez omezení, ovšem bez diváků. Limit soutěžících či členů realizačních týmů bude dán na 130 osob na utkání.

Zájmová sportovní činnost bude omezena na 20 lidí.

V případě několika tréninkových skupin, např. na atletickém stadionu, jich může být přítomno několik, limit 20 se vztahuje na jeden kolektiv.

Svatby a pohřby

Od 19. října bude limit 30 osob na pohřby i svatby. Záleží na vývoji následující týdny, počet osob se může změnit.

Divadla a kina

Budou hrát bez omezení, počet diváků bude omezen na 500 lidí. Zrušeny jsou přestávky na občerstvení.

Zakázána jsou operní a muzikálová představení.

Zakázány jsou jakékoliv pěvecké akce.

Zakázány jsou plesy.

Školy

Střední školy v regionech, které jsou označeny červenou či oranžovou barvou, budou na 14 dní zavřené. Bude probíhat distanční výuka. Ve kterých regionech bude opatření platit, určí krajské hygieny.

Praktická výuka na středních školách se konat bude.

Základní školy jsou v provozu, ovšem mají zakázán zpěv v hudební výchově a druhé stupně také tělesnou výchovu. Tělesná výchova bude nahrazena pobytem venku.

Školní družiny budou normálně fungovat.

Mateřské školy zůstávají v provozu. 

Zdroj: Novinky.cz

 

 

 

Nové opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 24.9.2020

Počet diváků na hromadných venkovních sportovních a kulturních akcích se omezuje na 2000, na vnitřních na nejvýše 1000 sedících lidí (500 osob v jednosektorovém režimu, 1000 ve vícesektorovém režimu). 
Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. 
Restaurace a bary musí zavírat ve 22 hodin

  

Více informace o mimořádném opatření ze dne 23.9.2020 platného od 24.9.2020 naleznete  ZDE.

 

Z preventivních důvodů a zvýšeného výskytu Covid-19

omezuje provoz MěÚ Kryry pro styk s veřejností na:

Pondělí od 12:00 do 17:00 hodin

Středa od 12:00 do 17:00 hodin

V případě nutnosti volejte: 477 477 973, toto opatření platí do odvolání.


 

 

Aktualizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS- CoV-2 toto Aktualizované mimořádné opatření platné od 1.9.2020.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení epidemiologů od 1. září opět zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve veřejných vnitřních prostorách a na úřadech, kde se poskytují služby a prodává zboží zákazníkům, veřejné dopravě a ve společných prostorách škol. Jedná se o důležité preventivní opatření nejen v souvislosti s covid-19, ale také v rámci blížícího se období zvýšeného výskytu respiračních nákaz. Hlavním cílem je ochrana zranitelných skupin obyvatel. (zdroj: www.mzcr.cz)

Více informace k nařízení MZČR ZDE

Další informace v souvislosti s výskytem coronaviru naleznete na stránkách Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem http://www.khsusti.cz.

 

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví zavádí od čtvrtka 10.9.2020 povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.

Více informací o mimořádném opatření Z D E .

MOBILNÍ ROZHLAS

Mobilní rozhlas

Aktuální počasí

Počasí dnes:

12. 4. 2021

zatazenosdestem

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, během dne od západu od 400m srážky sněhové. Denní teploty 6 až 10°C, na západě kolem 3°C, na JV a V zpočátku 15 až 19°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Svátek

Svátek má Julius

Banner

Návštěvnost od 6.5.2013

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 233
TÝDEN: 233
CELKEM: 836493

Evropská unie

EU

EU

EU

Město Kryry obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Sběrový dvůr na p.p.č.3080/l,
Kryry ve výši 2742,4 tis. Kč z Fondu soudržnosti EU a 161,7 tis. Kč ze SFŽP ČR.Jedná se o
dotaci z OPŽP, prioritní osa č.4.

Rozhledna